Theo Savills, từ quý 2/2018 đến cuối năm 2019, sẽ có khoảng hơn 11