100% View Biển, có một số vị trí cả mặt trước và mặt sau đều view biển. Khoảng Cách 2 dãy lên tới 40m. Đã xong thô, bàn giao và khai thác vào quý 4 năm nay: - Loại A : DTĐ 406m2 , DTXD 280m2 , 2 tầng 3PN - Loại B : DTĐ 504m2, DTXD 399m2, 2 tầng 4 PN - Loại C : DTĐ 623m2, DTXD 550m2, 2 tầng 4PN.