Alpha City 87 Cống Quỳnh Quận 1 - Danh sách căn hộ mở bán căn hộ